Навчання

Зміст освіти та вимоги до якості підготовки медичних спеціалістів освітньо-кваліфікаійного рівня «молодший спеціаліст» визначається складовими галузевих стандартів вищої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №649 від 24.06.2011р. «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина», напрям підготовки «Сестринська справа» та «Фармація», що діють і до нині. У 2020 році коледж перейшов у стуктуру фахової передвищої освіти і здійснив перший набір студентів, які здобуватимуть ступінь "Фаховий молодший бакалавр". Відповідно до складових галузевих стандартів у коледжі розроблені навчальний план, робочі навчальні плани спеціальностей, складено графік навчально-виховного процесу. Викладачами розробляються робочі навчальні програми дисциплін.

Навчальний процес у коледжі здійснюється в таких формах: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Ефективність організації навчально-виховного процесу у коледжі забезпечується системою внутрішнього забезпечення якості освіти.

Результативність навчання визначається державною атестацією, що проводиться у формі комплексного кваліфікованого іспиту (ККІ) зі спеціальності, який включає теоретичну частину – ліцензований іспит «Крок М» та практичну частину.

Навчальна діяльність педагогічного колективу коледжу спрямована на забезпечення компетентнісного  підходу до студента, сприяння організації його самостійної роботи та індивідуального розвитку для підготовки конкурентоспроможного медичного фахівця.