Навчання

Зміст освіти та вимоги до якості підготовки медичних спеціалістів освітньо-кваліфікаійного рівня «молодший спеціаліст» визначається складовими галузевих стандартів вищої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №649 від 24.06.2011р. «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина», напрям підготовки «Сестринська справа» та «Фармація», напрям підготовки «Фармація». Відповідно до складових галузевих стандартів у коледжі розроблені навчальний план, робочі навчальні плани спеціальностей, складено графік навчально-виховного процесу. Викладачами розробляються робочі навчальні програми дисциплін.

Навчальний процес у коледжі здійснюється в таких формах: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Ефективність організації навчально-виховного процесу у коледжі забезпечується системою внутрішнього забезпечення якості освіти.

Результативність навчання визначається державною атестацією, що проводиться у формі комплексного кваліфікованого іспиту (ККІ) зі спеціальності, який включає теоретичну частину – ліцензований іспит «Крок М» та практичну частину.

Навчальна діяльність педагогічного колективу коледжу спрямована на забезпечення особистісно-зорієнтованого підходу до студента, сприяння організації його самостійної роботи та індивідуального розвитку для підготовки конкурентоспроможного медичного фахівця.