Стратегія розвитку

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

НА  2021 – 2025 Р.

Головною метою стратегії розвитку навчального закладу (надалі – Стратегія) є створення всебічних умов для підвищення якості фахової передвищої медичної освіти шляхом приведення її стандартів до міжнародних вимог та ефективного використання матеріально-технічного і педагогічного потенціалу Хмельницького базового медичного фахового коледжу. Законодавчою базою формування системи внутрішнього забезпечення якості в коледжі виступає Закон України «Про фахову передвищу освіту».

Стратегічна мета коледжу – стати центром інноваційної медичної освіти, перетворення на сучасний європейський навчальний заклад із збереженням здобутків і розвитком найкращих національних академічних традицій.

Основні напрями реалізації Стратегії

 1. Забезпечення необхідних обсягів підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних навчальних і наукових розробок.
 2. Удосконалення         системи       безперервного         професійного         розвитку фахівців.
 3. Підвищення ефективності використання фінансових і матеріально- технічних ресурсів.
 4. Впровадження у навчальний процес принципів доказової медицини та сучасних стандартів надання медичної допомоги.
 5. Оснащення всіх навчальних кабінетів та аудиторій Коледжу сучасною комп’ютерною та проекційною апаратурою.
 6. Удосконалення комп’ютерної мережі Коледжу, забезпечення постійного доступу студентів та викладачів до глобальної інформаційної мережі Internet. Використання можливостей мережі Internet для організації роботи системи дистанційного навчання на основі сучасних телекомунікаційних платформ, в тому числі розбудова власного корпоративного начального середовища.
 7. Здійснення модернізації бібліотеки, забезпечення доступу до електронних баз даних різних джерел інформації, збільшення фонду необхідної навчальної і наукової літератури.
 8. Формування у студентів практичних навичок з обраної спеціальності, удосконалення змісту, форми та ефективності навчальних і виробничих практик, гармонійне поєднання теоретичних знань з практичними вміннями.
 9. Розширення мережі лікувальних закладів, які є базами для проведення практичної підготовки студентів Коледжу.
 10. Постійне оновлення навчального обладнання, тренажерів та муляжів.
 11. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коледжу у контексті безперервної освіти, сприяння їх систематичному стажуванню у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах України та зарубіжжя.
 12. Впровадження різноманітних форм заохочення співробітників Коледжу залежно від ефективності їх навчально-методичної роботи, результативності наукових досліджень, використання сучасних технологій у навчальному процесі.
 13. Створення сприятливих умови для удосконалення володіння студентами державною мовою та вивчення іноземних мов.
 14. Сприяння розвитку студентського самоврядування на рівні Коледжу, відділень і груп, залучення керівників студентських представницьких органів до складу педагогічної ради та комісій Коледжу. 

Стратегія освітньої діяльності

Стратегія освітньої діяльності Коледжу спрямована на підвищення якості підготовки медичних фахівців, інтеграції медичної освіти і різних галузей науки, покращання медичної допомоги населенню, забезпечення конкурентоспроможності випускників коледжу на вітчизняному та міжнародному ринках праці. Актуальність такого підходу зумовлена такими чинниками:

 1. Сучасними вимогами до якості медичної освіти.
 2. Динамічними змінами в охороні здоров’я, соціальними, економічними, етичними та правовими особливостями діяльності суб’єктів системи охорони здоров’я в Україні.
 3. Розвитком медичної науки, доказової медицини.
 4. Інтенсифікацією міжнародного співробітництва в сфері медичної освіти. 

Впровадження інноваційних технологій та методів навчання

Впровадження інноваційних форм навчання та дистанційних технологій в існуючі форми навчального процесу в Коледжі. Зміст інновацій у навчальному процесі полягає у використанні нових технологій активного навчання, застосуванні нових інформаційних інтернет-технологій, забезпеченні об’єктивного контролю якості освіти. Дистанційні інтернет-технології використовуються для підвищення ефективності навчального процесу та вирішення таких завдань:

 1. Забезпечення студентів сучасними та актуальними навчальними і довідковими матеріалами.
 2. Організації самостійної роботи студентів.
 3. Організації інтерактивної взаємодії студентів з викладачем.
 4. Додаткового управління термінами виконання різноманітних навчальних завдань.
 5. Контролю якості знань студентів.

Заходи щодо впровадження дистанційних технологій у  навчальний процес передбачають наявність таких складових компонентів:

 1. Модернізація та оновлення комп’ютерного забезпечення.
 2. Оптимізація функціонування комп’ютерних класів.
 3.  Створення електронних повнотекстових навчальних матеріалів зі всіх навчальних дисциплін з розміщенням їх на сайті Коледжу.

З метою забезпечення незалежного об’єктивного оцінювання рівня знань суб’єктів навчання з подальшим аналізом та розробкою заходів для підвищення якості освіти необхідні такі заходи:

 1. Створення в Коледжі центру тестування.
 2. Організація процедури створення тестових завдань та їх накопичення у вигляді банків з кожної навчальної дисципліни.
 3. Організація експертизи тестових завдань.
 4. Матеріально-технічне забезпечення центру тестування на сучасному рівні. 

Забезпечення якості комплектування контингенту студентів

 1. Дотримання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів.
 2. Запровадження ефективної системи інформування громадськості щодо можливостей здобуття фахової передвищої освіти у Коледжі.
 3. Розвиток системи підготовки абітурієнтів до вступу у Коледж, підвищення її гнучкості і доступності в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг. 

Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної бази Коледжу

З метою забезпечення відповідності складу і обсягу бібліотечного фонду інформаційним потребам користувачів, удосконалення інфраструктури бібліотеки необхідно вирішити наступні питання:

 1. Забезпечення відповідності складу та обсягу фонду інформаційним потребам користувачів.
 2. Збереження та примноження фонду бібліотеки.
 3. Підвищення комфортності обслуговування всіх категорій користувачів.
 4. Підвищення професійної компетентності працівників бібліотеки.
 5. Ремонт та сучасне оздоблення приміщень бібліотеки.
 6. Запровадження економічно обґрунтованого та предметно- орієнтованого формування бібліотечного фонду.
 7. Систематичне проведення моніторингу інформаційних потреб  користувачів, ступеня їх задоволеності, здійснення аналізу попиту.
 8. Оптимізація складу бібліотечного фонду шляхом списання непрофільних, багатоекземплярних підручників, які втратили актуальність.
 9. Збільшення кількості найменувань передплатних медичних періодичних видань.
 10. Здійснення комплектування фонду навчальної літератури відповідно до нормативів книгозабезпечення та реальних потреб навчального процесу.
 11. Запровадження комплектування фонду виданнями на електронних носіях.
 12. Участь співробітників бібліотеки у виховній та просвітницькій роботі зі студентською молоддю, пропаганді духовних цінностей, історичної та культурної спадщини, національних традицій українського народу. Залучення студентської молоді до участі в просвітницьких заходах бібліотеки. 

Розвиток духовності і творчих здібностей студентів

Виховна робота у Коледжі здійснюватиметься на засадах демократизму, використання виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовуватися на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості.

Мета виховання – формування особистості, здатної інтегруватися у сучасне суспільне середовище у поєднанні з високим професійним рівнем як фахівця – медичної сестри, фельдшера та фармацевта.

Основні завданнями виховання студентської молоді у Коледжі:

 1. Підготовка національно свідомої інтелігенції, оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів.
 2. Виховання майбутніх спеціалістів авторитетними високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, політичної, правової інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної та фізичної культури.
 3. Створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення до різних видів творчості – науково-дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної, правоохоронної тощо.
 4. Формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин.
 5. Усвідомлення взаємозв’язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянського обов’язку.
 6. Культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, поваги до жінки, любові до рідної землі.
 7. Збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні і створенні національно-культурних традицій регіону, міста, Коледжу.
 8. Створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.
 9. Пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок та запобігання правопорушенням.

Результатом виховного процесу повинно бути забезпечення толерантної поведінки студента в соціальному середовищі, пошани і любові до своєї родини, нації та держави, дотримання демократичних цінностей, готовності до створення міцної сім’ї, здатності адаптуватись до нових умов життя. 

Працевлаштування випускників Коледжу і взаємодія з роботодавцями

Для належного забезпечення права випускників Коледжу на гарантоване працевлаштування необхідно налагодити чітку взаємодію з роботодавцями, якими є лікувальні установи та інші заклади охорони здоров’я, а саме здійснення таких заходів:

 1. Вивчення потреб лікувальних установ, перш за все Хмельницької області та міста Хмельницький, у медичних фахівцях за спеціальностями шляхом отримання відповідної інформації від безпосередніх роботодавців – Департаменту охорони здоров’я, лікувальних та фармацевтичних закладів.
 2. Ознайомлення випускників Коледжу з можливостями та варіантами їхнього працевлаштування.
 3. Проведення зустрічей з керівниками медичних установ, обговорення вимог щодо професійної підготовки молодих фахівців, роз’яснення умов праці та побуту. 

Розвиток інформатизації Коледжу

Головна мета інформатизації Коледжу – задоволення інформаційних потреб зацікавлених щодо діяльності Коледжу сторін, участь у загальних процесах глобалізації через формування нових інформаційних потоків.

Розвиток інформатизації Коледжу забезпечується за допомогою реалізації наступних заходів:

 1. Створення інформаційно-освітнього середовища коледжу на основі активізації розроблення електронних навчальних, науково-методичних та інформаційно-довідкових web-ресурсів, активне їх використання в навчальному процесі.
 2. Створення умов для формування інформаційно-комунікаційного середовища на території коледжу з використанням доступу через мережу Wi-Fi та інших новітніх комунікаційних технологій як компонент наукового і суспільного прогресу за допомогою електронних web-ресурсів.
 3. Розроблення нових інформаційно-комунікаційних технологій, оволодіння новими методами збору, опрацювання, синхронізації та поширення інформації у web-просторі.
 4. Модернізація web-сайту Коледжу за допомогою інноваційних інформаційно- телекомунікаційних технологій. 

Формування кадрового потенціалу

Стратегічні завдання в частині формування кадрового потенціалу Коледжу:

 1. Удосконалення механізму мотивації педагогічних працівників і науковців до їх безперервного професійного зростання;
 2. Забезпечення функціонування ефективної комплексної системи стимулювання керівного складу, педагогічних та наукових працівників до професійної діяльності, орієнтованої на реалізацію конкретних завдань з оцінюванням за кінцевим результатом.
 3. Удосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних і наукових працівників за інноваційними напрямами організації оосвітнього  процесу та наукової діяльності.
 4. Запровадження програм стажування в лікувальних закладах, активізація організаційно-наукової діяльності циклових комісій як основного базового структурного підрозділу коледжу;
 5. Організація передачі викладацького досвіду від досвідчених педагогів молодим викладачам шляхом активної роботи «Школи молодого викладача».
 6. Зменшення кількості викладачів, що працюють за сумісництвом. 

Оптимізація системи управління Коледжем

 1. Впровадження сучасних технологій кадрового менеджменту (орієнтація діяльності колективу на досягнення кінцевого результату, розроблення системи мотивацій для роботи в команді з метою досягнення успішності та конкурентоспроможності Коледжу).
 2. Залучення та закріплення молодих кадрів, готових до інноваційної діяльності.
 3. Інформування педагогічного складу та співробітників Коледжу про мотиви та цілі прийнятих та ухвалених управлінських рішень.
 4. Впровадження системи управління та контролю якості всіх видів діяльності коледжу.
 5. Поєднання колегіальності з персональною відповідальністю за доручену справу, підвищення ефективності роботи методичної та педагогічної рад, адміністрації, відділень.
 6. Всебічний розвиток студентського самоврядування. 

Пріоритети соціального захисту

Соціальні пільги і гарантії для співробітників та студентів Коледжу закладені в Колективному договорі між адміністрацією, профспілковим комітетом та Студентською радою. Основні пріоритети соціального захисту у Коледжі:

 1. Преміювання та інші види заохочень працівників усіх категорій і студентів, надання їм матеріальної допомоги у разі потреби.
 2. Встановлювання індивідуальних надбавок до зарплати стимулюючого характеру.
 3. Здійснення заходів, спрямованих на зменшення захворюваності серед співробітників та студентів Коледжу.
 4. Забезпечення проведення періодичних медоглядів працівників та студентів.
 5. Суворе дотримання норм чинного законодавства України.
 6. Покращення санітарного стану приміщень Коледжу, суворе дотримання норм техніки безпеки та пожежної безпеки в корпусах і на території коледжу. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Очікувані результати в освітній діяльності

Реалізація Стратегії забезпечить перехід до нового рівня якості фахової передвищої медичної освіти, потенціал якої буде спрямовано на вирішення пріоритетних питань вітчизняної охорони здоров’я, зокрема:

 1. Впровадження інноваційної системи підготовки медичних кадрів на засадах інтеграції медичної освіти, науки та клінічної практики, що сприятиме підвищенню їх професійного рівня, якості надання профілактичної та медичної допомоги населенню.
 2. Забезпечення ефективної взаємодії Коледжу з іншими медичними навчальними закладами та лікувальними закладами міста Хмельницького  та області з метою підвищення якості підготовки медичних кадрів та їх конкурентоспроможності на вітчизняному ринку праці.
 3. Нарощування наукового та педагогічного потенціалу Коледжу та його ефективне використання.
 4. Поліпшення організації, матеріально-технічного забезпечення, комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу.
 5. Реалізація системи безперервного професійного розвитку медичних кадрів та підтвердження їх професійної компетентності.
 6. Впровадження системи менеджменту якості освітніх послуг, підвищення кваліфікації викладачів.
 7. Підвищення якості освіти і досягнення стабільно високого рівня затребуваності випускників. 

Очікувані результати у виховній роботі

Відповідно до Програми розвитку освіти в Україні, в якій визначені заходи щодо підвищення якості освіти, зокрема, впровадження системи оцінки викладача безпосереднім споживачем його послуг – студентом, впровадження Кодексу честі викладача сприятиме підвищенню престижу професії викладача, його духовних і моральних цінностей.

Проведення моніторингу якості виховних заходів кураторами груп дасть змогу ефективно проводити на високому рівні комплекс виховних заходів для формування професійних якостей майбутнього фахівця-медика, формувати нові потреби, які здатні мотивувати майбутню професійну діяльність.

Підвищення психолого-педагогічної кваліфікації викладача дасть змогу ефективно використовувати навчальні заняття з метою формування професійної культури студента-медика (школа молодого викладача, циклова комісія кураторів груп).

Удосконалення форм надання методичної допомоги органам студентського самоврядування (прес-конференції, круглі столи) дасть змогу підвищити рейтинг студентського самоврядування серед вищих навчальних закладів України, удосконалити систему харчування студентів, дозвілля, побутові умови.

Реалізація положень Закону України «По фахову передвищу освіту» розширить сфери впливу студентського самоврядування (відрахування, поновлення та переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну, вибори директора, його заступників, завідувачів відділень). 

Очікувані результати в господарській діяльності

Капітальні та поточні ремонтні і будівельні роботи, які будуть проведені в 2021-2025 роках, значно покращать якість проведення освітнього  процесу, санітарно-гігієнічні та побутові умови для студентів і працівників коледжу. З цією метою заплановано проведення таких заходів:

 1. Постійне забезпечення холодною та гарячою водою.
 2. Постійне оновлення господарського інвентарю.
 3. Відновлення архітектурно-естетичного вигляду навчального корпусу.
 4. Проведення поточного ремонту у приміщеннях коледжу, кабінетах і лабораторіях та приміщенні гуртожитку.
 5. Ремонтні роботи  на спортивному майданчику забезпечать належні санітарно-гігієнічні умови та техніку безпеки під час проведення занять з фізичного виховання, роботи спортивних секцій та спортивних змагань.
 6. Зміцнення матеріально – технічної бази коледжу. 

Очікувані результати у фінансово-економічній діяльності

Важливим мобільним джерелом власних надходжень Коледжу є плата за навчання студентів, яка складає до 51% всіх фінансових надходжень. Виконання плану прийому на навчання призведе до збільшення надходжень до спеціального фонду Коледжу.

Збільшення надходжень дозволить забезпечити покращення матеріально – технічної бази навчального закладу.

Збільшення надходжень до спеціального фонду дозволить збільшити поточні видатки, що дасть змогу щорічно:

 1. Забезпечити приміщення, навчальні кабінети та аудиторії Коледжу меблями, комп’ютерною технікою та канцелярськими товарами в необхідній кількості.
 2. Придбати у достатній кількості витратні матеріали, що використовуються під час занять.
 3. Забезпечити видатки на відрядження працівників.
 4. Провести капітальні та поточні ремонти приміщень коледжу.
 5. Придбати необхідну кількість підручників.
 6. Оновити та придбати у достатній кількості мультимедійне та проекційне обладнання.

 

 

 

Директор коледжу                                   І.М. НАГОРНИЙ