Засідання методичної ради

                                                         План роботи методичної ради на 2020-2021 н.р.

Основні завдання методичної ради на 2020 – 2021н. р.:

  • сприяти реалізації державної політики в галузі професійної освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у медичних коледжах області;
  • здійснювати аналіз та загальне спрямування методичної, наукової і інноваційної діяльності педагогічних колективів медичних коледжів області, готувати пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення педагогічного процесу;
  • стимулювати ініціативу та активізувати творчість членів педагогічного колективу до науково – дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення і розвиток навчально – виховного процесу на засадах компетентнісного підходу у медичних коледжах;
  • сприяти широкому впровадженню перспективного досвіду викладачів медичних коледжів регіону, України, та передових освітніх технологій у практику роботи педагогічних колективів медичних коледжів.

1. Організаційні заходи:

1.1. Здійснювати загальне керівництво плануванням, проведенням та обліком науково – методичної роботи структурними підрозділами у медичних коледжах регіону (планування роботи обласних методичних об’єднань, корегування навчальних програм окремих дисциплін,  виконання державних та галузевих програм чи заходів, міжнародних проектів тощо );

1.2. Координувати діяльність методичних підрозділів коледжу та коледжів області через проведення оперативних нарад в період між засіданнями методичної ради;

1.3. Проводити інструктування та консультування управлінський апарат медичних коледжів, окремих викладачів з питань виконання нормативно-правових документів, організації навчально-виховного процесу, інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення;

1.4. Сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних форм, методів і прийомів навчання й виховання;

1.5. Забезпечити популяризацію педагогічних ініціатив, перспективного досвіду і реальних досягнень педагогів у педагогічних колективах медичних коледжів регіону;

1.6. Забезпечити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти педагогічних працівників, метою якої є надання широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності викладачів медичних коледжів регіону;

1.7 Стимулювати ініціативу педагогічного колективу до науково-дослідної, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в коледжі.

Тематика засідань методичної ради у 2020-2021 навчальному році:

№ з/п

Дата прове

дення

Місце прове

дення

Порядок денний

Відпові

дальна особа

1.

Серпень 2020

Хмельниць

кий базовий медичний коледж (режим онлайн)

1. Стан готовності медичних коледжів до нового навчального року із врахуванням рекомендацій МОЗ України

 

2. Рекомендації щодо проведення Дня знань у медичних коледжах в режимі онлайн

3.Пропозиції щодо планування роботи методичної ради на 2020-2021 навчальний рік.

4.Рекомендації головам методичних об’єднань щодо організації та планування роботи у 2020-2021 н.р.

5.Вибори секретаря методичної ради

Нагорний І.М. -дир. ХБМК,

Алєксєєва Т.О., -заст..дир з наук.-метод. роб.

Звездюк А.Л. – заст. дир. з гум. осв. та вих.

Тарасенко Т.Г – базовий методист ХБМК

Тарасенко Т.Г – базовий методист ХБМК

Члени методичної ради

2.

Жовтень 2020

Хмельниць

кий базовий медичний коледж (режим онлайн)

1.Організація дистанційного навчання у період карантину: перші підсумки

 

2. Про результати  науково-методичної роботи у 2019-2020 навчальному році та основні завдання на 2020-2021 навчальний рік

3. Планування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками у 2021 році.

 

 

4. Аналіз проведення вступної кампанії 2020 та результати прийому

 

 

5. Розвиток у студентів внутрішньо особистісної відповідальності під час дистанційного навчання

Кльоц Т.Г – заст.дир.з навч.роб ХБМК

Тарасенко Т.Г – базовий методист

 

Алєксєєва Т.О. -заст. дир. з навч. роб. ХБМК

Мазуркова О.І. – методист ХБМК

Відповідальні секретарі приймальних комісій

Звездюк А.Л. – заст.дир.з гум.питань та вих.ХБМК

3.

Січень

2021

Кам’янець – Подільський медичний коледж

1.Аналіз та наслідки роботи над єдиною науково-методичною проблемою коледжу у 2019-2020 навчальному році.

2.Про завершення І семестру 2020-2021 н.р. та результати успішності студентів.

3. Виховний потенціал новорічних обрядових свят у світогляді сучасних студентів

 

4. Про підготовку до проведення науково-практичної конференції педагогічних працівників «Професійна освіта: проблеми та перспективи».

5.Про стан підготовки педагогічних працівників коледжів до проходження атестації: заслуховування досвіду роботи викладачів

Мошак Т.М. – заст. дир.з навч. роб.КПМК

Зав.відділенням коледжів.

Чернецька Т.Й. –заст.дир.з гум.питань та вих.КПМК

Тарасенко Т.Г – базовий методист

Методисти

Тарасенко Т.Г – базовий методист

Методисти

4.

Березень 2021

Шепетівський  медичний коледж

1. Оцінювання та моніторинг процесу засвоєння знань студентами у період дистанційного (змішаного навчання). 

 

2. Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у період переддипломної практики

 

3. Розгортання інформаційного середовища у коледжі

 

4.  Методичний кабінет як центр неперервної освіти педагога (інформація)

 

5. Моніторинг діяльності бібліотеки коледжу (огляд)

 

Явнюк А.М. – заст. дир.з навч. роб.ШМК

 

Жук Л.А. – методист ШМК

 

 

Тарасенко Т.Г. – базовий

 

Зав.метод кабінетами, методисти

 

Явнюк А.М. – заст. дир.з навч. роб.

5.

Червень

2021

Чемеровець

кий медич

ний коледж

1.Розвиток творчої співпраці педагогічних колективів медичних коледжів як умова професійного розвитку кожного із них (обмін передовими педагогічними ідеями).

2. Аналіз роботи обласних методичних об’єднань у 2019-2020 н.р.

3. Про підготовку до видання  інформаційно-методичного збірника «Медицина і педагогіка» з досвіду роботи»

4. Про дотримання вимог при складанні річного звіту про діяльність НЗ

 

6. Пропозиції щодо планування роботи методичної ради на наступний рік

Заст.дир., методисти, викладачі.

 

 

Голови МО

 

Тарасенко Т.Г. – базовий методист ХБМК

 

Тарасенко Т.Г. – базовий методист ХБМК

Тарасенко Т.Г. – базовий методист ХБМК