Відпуск ліків, а не продаж товару!

Зазираючи у майбутнє фармацевтичної галузі України, ми розуміємо значну потребу у кваліфікованих кадрах – фармацевтах, які не зациклюються на товарообігах, прибутках, а дбають про здоров’я людини. Саме таку мету переслідує викладач органічної хімії Мельник Віталій Сергійович на заняттях, вивчаючи зі студентами відділення «Фармація» будову, склад, фізичні та хімічні властивості речовин, що входять у склад лікарських засобів, хімічні реакції та вплив на організм людини. На відкритому занятті на тему «Галогенопохідні вуглеводнів», що відбулося 05.03.2015 він поділився з колегами досвідом вивчення даної теми та організацією педагогічної взаємодії під час проведення практичних занять з органічної хімії.

Актуальність обраної теми для відділення «Фармація» полягає в широкому застосуванні галогенопохідних вуглеводнів для синтезу лікарських засобів (йодоформ, фторотан, перфлуоровуглеводні), з чим пов’язані навчальні цілі заняття – студенти повинні засвоїти класифікацію та ізомерію галогенопохідних, особливості електронної будови, розподіл електронної густини в молекулах, знаходити взаємозв’язок між будовою і властивостями галогенопохідних вуглеводнів, пояснювати хімічні процеси і відображати їх у рівняннях хімічних реакцій. Цілі заняття досягнуті завдяки раціональному підходу до вибору форм та методів роботи на занятті, серед яких переважають інтерактивні. Зміст навчального матеріалу структуровано, укладено у структурно-логічну схему, що дає можливість студентам сформувати цілісне уявлення про галогенопохідні вуглеводнів. Актуалізація ранішенабутих теоретичних знань відбулася через фронтальне експрес-опитування та розв’язування типових задач. На основному етапі заняття формування навичок проведення лабораторних дослідів з добування хлороформу лабораторним способом, проведення реакції лужного гідролізу хлороформу та реакції на виявлення продуктів гідролізу проводилося методом лабораторного дослідження. На етапі контролю та корекції набутих практичних навичок студентам для самоконтролю запропоновані  нетипові задачі, завдання для індивідуального контролю набутих знань. Самостійна робота студенів організована за методом кооперативних груп, завдання одієї з яких – продемонструвати механізм реакції синтезу етанолу, провести реакцію, завдання другої -  проведення досліду  з добування етилену. Завдання групової взаємодії створюють оптимальні умови для активності, задіяності усіх членів групи.

Результатом застосування інтерактивних методів роботи на занятті є грунтовні знання студентів, набуті практичні навички проведення лабораторних досліджень, а в подальшому виготовлення ліків та допомога пацієнтам.