H M U . K M . U A

Будь-ласка, зачекайте. Йде завантаження сторінки

Навчати по-новому

Навчати по-новому

16 Червня, 2023 admin Comments Off

Упровадження Стандартів фахової передвищої освіти вимагає реалізації принципово нових підходів та інструментів у навчанні, які ґрунтуються на особистісно орієнтованому та компетентнісному підходах, потребує системних наукових та методичних досліджень їх реалізації, створення змістовних навчально-методичних комплексів, використання сучасних методів та технологій навчання.

Однією з найактуальніших тем у цьому контексті, зокрема у медичній фаховій, є формування та розвиток інтегральних компетентностей майбутнього фахівця як сукупності загальних та спеціальних компетентностей для досягнення визначеного стандартами рівня професіоналізму. Такий комплексний підхід до результатів навчання здобувача освіти має забезпечити його спроможність діяти у різних професійних ситуаціях або у процесі здобуття спеціальності правильно та адекватно у будь-якій предметній області, що належить до галузі медицини та відповідно до освітньо-професійного рівня, формує особистість, рисами якої є самостійність, наполегливість, працьовитість, націленість на самовдосконалення й успішну самореалізацію упродовж усього життя, яка вміє критично мислити, розділяє цінності, необхідні для того, щоб жити в умовах демократичного суспільства.

Сучасна педагогічна технологія інтегрованого навчання має потужні інструменти для здійснення такого комплексного підходу до освітнього процесу в цілому і безпосередньо до кожного заняття чи його частини без поділу на окремі дисципліни. В усьому цивілізованому світі технологія інтегрованого навчання є необхідною умовою для надання якісної освіти.

Варто зауважити, що теорія інтегрованого навчання давно прийнята на озброєння педагогами, але досі їй не надавали такого значення й уваги. Інтегровані заняття скоріше були приємним винятком, а не загальним правилом діяльності педагога. Саме тому інтегроване навчання сьогодні – це, певною мірою, виклик для педагогів, адже тоді вони самі мають мислити інтегровано, бути не лише викладачами, але й дослідниками, науковими керівниками, менеджерами чи навіть фасилітаторами, вчитися викладати по-новому, шукати цікаві форми подання матеріалу, дослухатися до потреб здобувачів освіти.

Успішність реалізації вищезазначених завдань залежить не тільки від нормативно-правового забезпечення в галузі передвищої освіти, а й обміну думок, широкого обговорення й висвітлення педагогічними працівниками актуальних освітніх проблем, що потребують теоретичної розробки й пошуку механізмів імплементації теоретичних напрацювань у безпосередню практику. З цією метою і укладена збірка, у якій розміщені матеріали круглого столу щодо реалізації інтегративного та компетентнісного підходу до викладання дисциплін у медичному фаховому коледжі, організації міждисциплінарної інтеграції на заняттях, та в позааудиторній роботі, представлені методичні матеріали та розробки занять на засадах міждисциплінарної інтеграції.

Матеріали представлені педагогічними працівниками медичних фахових коледжів Хмельницької області та відображають надбання та пошук педагогічних колективів з актуальних питань підвищення ефективності освітнього процесу в умовах зміни парадигми професійної освіти та воєнного стану. Матеріали подані в авторській редакції.

Представлений збірник матеріалів буде корисним не тільки педагогічній спільноті, а й стане у нагоді усім зацікавленим у розвитку системи медичної фахової освіти України.