H M U . K M . U A

Будь-ласка, зачекайте. Йде завантаження сторінки

Правила внутрішнього розпорядку

  Ви зараз тут
 • Головна
 • Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

(Витяг)


Права та обов’язки осіб, які здобувають освіту в ХБМФК

1. Особи, які здобувають освіту  в ХБМФК мають право на:

 • участь у студентському самоврядуванні;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою коледжу;
 • участь у науково-дослідних роботах, конференціях, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього  процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті коледжу;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів ХБМФК;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних тижнів; на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу освіти в установленому порядку; ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПОЛОЖЕННЯМ про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти
 • на забезпечення гуртожитком у встановленому порядку;
 • отримання стипендій відповідно до законодавства.

2. Особи, які здобувають освіту в ХБМК зобов’язані:

 • дотримуватись положень, викладених в Статуті ХБМФК, Правилах внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках та цих Правилах.
 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками із спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого освітнього, наукового та загальнокультурного рівня;
 • виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;
 • обов’язково відвідувати усі види навчальних занять;
 • своєчасно інформувати навчальну частину про неможливість через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки тощо; при нез’явленні на заняття через поважні причини студент повинен протягом трьох днів сповістити заступника директора з навчальної роботи, завідуючого відділенням або куратора групи про хворобу та протягом тижня після виходу на заняття подати підтверджуючі документи, оформлені належним чином;
 • відпрацювати пропущені заняття з поважної причини не пізніше 21 дня після повернення на заняття за наявності допуску до відпрацювань від завідуючого відділенням;
 • відпрацювати пропуски занять без поважної причини не пізніше 14 днів після повернення на заняття;
 • дотримуватися правил академічної доброчесності;
 • повідомляти керівництво коледжу про відомий їм факт булінгу по відношенню до здобувача освіти, педагогічного працівника, працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто, або отримали достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб;
 • дбайливо та охайно ставитись до майна коледжу (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.); забороняється без дозволу керівництва коледжу виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • виконувати розпорядження керівника коледжу або його структурного підрозділу, старости навчальної групи, кімнати в гуртожитку в межах їх повноважень;
 • суворо дотримуватись встановленої форми одягу медичного працівника;
 • дбати про честь та авторитет коледжу, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в коледжі, так і на вулиці та в інших громадських місцях.

Особа, відрахована з Коледжу до завершення навчання за відповідною освітньою, освітньо-професійною програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу Коледжу.

Поновлення на навчання відрахованих осіб з Коледжу або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється, як правило, під час канікул.

Дисциплінарні правила, які діють в ХБМФК

1. Категорично забороняється:

 • вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги;
 • курити тютюнові вироби;
 • перебувати у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;
 • порушувати тишу під час проведення занять;
 • грати в азартні ігри;
 • вчиняти аморальні дії.

2. Під час навчальних занять здобувачі освіти ХБМФК повинні дотримуватись певних дисциплінарних правил:

 • забороняється запізнюватись на заняття;
 • забороняється грати в азартні ігри під час навчальних занять;
 • не допускаються сторонні розмови або інший шум, що заважає проведенню занять;
 • виходити з аудиторії та заходити в аудиторію під час заняття допускається лише з дозволу викладача.

3. Режим роботи установ, організацій, що орендують приміщення ХБМФК не може суперечити (підпорядковується) режиму роботи навчальних корпусів, студентського гуртожитку та інших будівель ХБМФК.

Заохочення за успіхи в роботі, навчанні та активну участь у громадському житті коледжу або його підрозділу

4. За досягнення високих результатів у навчанні, науково-дослідній роботі або активну участь в громадському житті коледжу чи його підрозділу до осіб, які здобувають освіту в ХБМФК, можуть застосовуватись такі засоби заохочення:

 • оголошення подяки;
 • виплата премії;
 • нагородження грамотою;
 • нагородження цінним подарунком;
 • присудження іменної стипендії
 • присудження додаткових балів передбачених критеріями оцінюванні при призначенні академічної стипендії.

Заходи дисциплінарного та громадського впливу за порушення цих Правил

2. За порушення цих Правил до осіб, які здобувають освіту в ХБМФК, може бути застосовано заходи громадського впливу – зауваження про недопустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку або один із заходів дисциплінарного стягнення:

 • догана;
 • відрахування.

3. Особа, яка здобуває освіту в ХБМФК, може бути відрахована керівником коледжу в таких випадках:

 • за власним бажанням;
 • якщо вона не з’явилася на заняття протягом 10 днів після початку занять на першому курсі і не сповістила навчальну частину про наявність поважних причин для цього;
 • за невиконання навчального плану;
 • за академічну неуспішність:
 • у випадку одержання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок;
 • у випадку одержання незадовільної оцінки з одного предмету після трьох спроб складання іспиту (заліку);
 • у випадку якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;
 • за грубе порушення встановлених цими Правилами норм поведінки:
 • появу на заняттях в навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • вчинення злочину, встановленого обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;
 • вчинення адміністративного проступку, встановленого постановою органу, до компетенції якого входить накладання адміністративних стягнень, що набрала законної сили;
 • вчинення іншого правопорушення або аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі;
 • повторне протягом року порушення цих Правил після накладання дисциплінарного стягнення у вигляді догани.
 • у випадку одержання незадовільної оцінки при складанні державного іспиту, захисту переддипломної практики, без поважних причин здобувачі освіти відраховуються з коледжу, як такі, що закінчили теоретичний курс навчання;
 • за пропуск занять без поважних причин в обсязі тижневого навантаження (36 годин);
 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або цих Правил;
 • за невиконання умов контракту, в тому числі в частині оплати за навчання.

3. Зауваження про недопустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку може бути застосовано до особи, яка навчається в ХБМФК керівником відповідного підрозділу. Винесення догани, відрахування особи, яка навчається в ХБМФК здійснюються директором або особою, уповноваженою директором.

4. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах ХБМФК – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу;

5. До застосування дисциплінарного стягнення керівник коледжу повинен зажадати від порушника дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови порушника дисципліни дати письмові пояснення складається відповідний акт.

6. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби порушника або перебування його у відпустці чи на канікулах.

7. За кожне порушення дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

8. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі повідомляється порушнику під розписку.

9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника або особи, яка здобуває освіту в коледжі, не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він (вона) вважається таким (ою), що не має дисциплінарного стягнення.

10. Керівник коледжу має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

11. З Правилами внутрішнього розпорядку ознайомлюються під розпис всі працівники при оформленні на роботу і здобувачі освіти при вступі на навчання до ХБМФК.

12. Правила діють на території коледжу, в тому числі у навчальних корпусах, бібліотеці, буфеті та гуртожитку ХБМФК.