Правила внутрішнього розпорядку

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

І. Загальні положення

1.    У Хмельницькому базовому медичному фаховому коледжі (далі ХБМФК) трудова й навчальна дисципліна базується на свідомому та сумлінному виконанні всіма працівниками, студентами своїх трудових і навчальних обов'язків, і є невід'ємною умовою високої якості праці та високої якості навчання. Дотримання трудових обов'язків та вимог навчального процесу – найперше правило кожного члена колективу ХБМФК.

2.    Метою Правил внутрішнього розпорядку Хмельницького базового медичного фахового коледжу (далі Правила) є визначення та конкретизація передбачених нормативно-правовими актами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальних закладах, основних прав та обов'язків осіб, які навчаються в ХБМФК, педагогічних та інших працівників ХБМФК.

3.    Ці Правила поширюються на всі структурні підрозділи ХБМФК.

4.    Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, у межах наданих повноважень розв'язує директор ХБМФК або уповноважена ним особа (далі керівник), а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

1.    Громадяни України вільно обирають види діяльності, які не заборонені законодавством України, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей та кваліфікації. Працівники ХБМФК приймаються на роботу за трудовим договором, контрактом у випадках, передбачених законами України. Педагогічні працівники приймаються на роботу згідно з трудовим договором, контрактом.

2.    При прийнятті на роботу керівник зобов'язаний вимагати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку; пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку.

3.    Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України “Про освіту”, Закону України “Про фахову передвищу освіту”. Працівники ХБМФК можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

4.    Прийняття на роботу оформляється наказом керівника коледжу, який оголошується працівнику під розписку.

5.    На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

6.    Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник ХБМФК зобов'язаний:

а)    роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б)    ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в)    визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г)    проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

7.    Припинення трудового договору здійснюється лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими у контракті.

8.    Розірвання трудового договору з ініціативи керівника ХБМФК допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

9.    Припинення трудового договору оформляється наказом керівника.

10.     Керівник Хмельницького базового медичного фахового коледжу зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства.

11.     Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

б) відволікання працівників училища від виконання професійних обов'язків, а також осіб, які навчаються в ХБМФК за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

ІV.Права та обов'язки працівників ХБМФК

1.    Працівники ХБМФК мають право на:

a)    захист професійної честі, гідності;

b)   вільний вибір методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

c)    проведення наукової роботи;

d)   участь у громадському самоврядуванні;

e)    підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

f)    інші права, передбачені чинним законодавством України.

2.    Працівники коледжу зобов'язані:

a)    додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України;

b)   працювати сумлінно, виконувати вимоги Статуту ХБМФК і Правил внутрішнього розпорядку ХБМФК, дотримуватись трудової дисципліни;

c)    постійно підвищувати професійний та науковий рівень, педагогічну майстерність, (для педагогічних працівників) та загальну культуру;

d)   виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

e)    забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;

f)    додержувати педагогічної етики, моралі, поважати честь і гідність осіб, які навчаються в училищі.

3.    Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і Правилами внутрішнього розпорядку ХБМФК.

V. Основні обов'язки адміністрації ХБМФК

1.    Адміністрація ХБМФК зобов'язана;

a)    забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально- виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників училища відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

b)   визначити працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи, своєчасно доводити до відома розклад занять;

c)    удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи училища;

d)   доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

e)    видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановленні строки. Надавати відпустки всім працівникам ХБМФК відповідно до графіка відпусток;

f)    забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

g)   своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчального закладу;

h)   забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання.

VІ. Права та обов'язки осіб, які навчаються в ХБМФК

1.    Особи, які навчаються в ХБМФК мають право на:

a)    участь у студентському самоврядуванні;

b)   безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

c)    користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою коледжу;

d)   участь у науково-дослідних роботах, конференціях, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

e)    участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

f)    участь у об'єднаннях громадян (здійснення громадських прав, виконання громадських обов'язків дозволено тільки у вільний від навчання час);

g)   моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті коледжу;

h)   захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

i)     безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів ХБМФК;

j)     канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних тижнів;

k)   на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу освіти в установленому порядку;

l)     на забезпечення гуртожитком у встановленому порядку;

m) отримання стипендій відповідно до законодавства.

Особи, які навчаються в ХБМК зобов'язані;

a)    дотримуватись положень, викладених в Статуті ХБМФК, Правилах внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках та цих Правилах.

b)   систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками із спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого освітнього, наукового та загальнокультурного рівня;

c)    виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;

d)   обов'язково відвідувати усі види навчальних занять;

e)    своєчасно інформувати навчальну частину про неможливість через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки тощо; при нез'явленні на заняття через поважні причини студент повинен протягом трьох днів сповістити заступника директора з навчальної роботи, завідуючого відділенням або куратора групи про хворобу та протягом тижня після виходу на заняття подати підтверджуючі документи, оформлені належним чином;

f)    відпрацювати пропущені заняття з поважної причини не пізніше 21 дня після повернення на заняття за наявності допуску до відпрацювань від завідуючого відділенням;

g)   відпрацювати пропуски занять без поважної причини не пізніше 14 днів після повернення на заняття;

h)   відпрацювати незадовільні поточні оцінки з навчальних дисциплін в тижневий термін;

i)     брати участь у роботах по прибиранню в аудиторіях, навчальних приміщеннях, навчальних корпусах та гуртожитках, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, гуртожитку, інших культурно- побутових об'єктів, що обслуговують осіб, які навчаються в ХБМФК;

j)     дбайливо та охайно ставитись до майна коледжу (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.); забороняється без дозволу керівництва училища виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;

k)   виконувати розпорядження керівника коледжу або його структурного підрозділу, старости навчальної групи, кімнати в гуртожитку в межах їх повноважень;

l)     суворо дотримуватись встановленої форми одягу медичного працівника;

m) випускники, які навчались за кошти державного або місцевого бюджету, направляються на роботу і зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку згідно чинного законодавства;

n)   дбати про честь та авторитет коледжу, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в училищі, так і на вулиці та в інших громадських місцях.

VII. Дисциплінарні правила, які діють в ХБМФК

1.    Категорично забороняється:

a)    вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги;

b)   курити тютюнові вироби;

c)    перебувати у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння;

d)   порушувати тишу під час проведення занять;

e)    грати в азартні ігри;

f)    вчиняти аморальні дії.

2.    Під час навчальних занять особи, які навчаються в ХБМФК повинні дотримуватись певних дисциплінарних правил:

a)    забороняється запізнюватись на заняття;

b)   забороняється користуватись мобільними телефонами під час навчальних занять;

c)    при вході викладача, на знак привітання, особи, які навчаються в ХБМФК повинні встати;

d)   не допускаються сторонні розмови або інший шум, що заважає проведенню занять;

e)    виходити з аудиторії та заходити в аудиторію під час заняття допускається лише з дозволу викладача.

3.    Режим роботи установ, організацій, що орендують приміщення ХБМФК не може суперечити (підпорядковується) режиму роботи навчальних корпусів, студентського гуртожитку та інших будівель ХБМФК.

VIІІ. Заохочення за успіхи в роботі, навчанні та активну участь у громадському житті коледжу або його підрозділу

1.    За зразкове виконання працівниками своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство та інші досягнення в роботі можуть застосовуватись моральні та матеріальні заохочення:

a)    оголошення подяки;

b)   нагородження грамотою;

c)    виплата премії;

d)   нагородження медаллю «Почесний працівник Хмельницького базового медичного фаховго коледжу»

2.    За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

3.    Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок власних коштів училища. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

4.    За досягнення високих результатів у навчанні, науково-дослідній роботі або активну участь в громадському житті коледжу чи його підрозділу до осіб, які навчаються в ХБМФК, можуть застосовуватись такі засоби заохочення:

a)    оголошення подяки;

b)   виплата премії;

c)    нагородження грамотою;

d)   нагородження цінним подарунком;

e)    присудження іменної стипендії

5.    Колективним договором можуть бути передбаченні також і інші заохочення.

ІХ. Заходи дисциплінарного та громадського впливу за порушення цих Правил

1.    За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

a)      догана;

b)      звільнення;

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

2.    За порушення цих Правил до осіб, які навчаються в ХБМФК, може бути застосовано заходи громадського впливу – зауваження про недопустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку або один із заходів дисциплінарного стягнення:

a)      догана;

b)      відрахування.

3.    Особа, яка навчається в ХБМФК, може бути відрахована керівником коледжу в таких випадках:

a)      за власним бажанням;

b)      якщо вона не з'явилася на заняття протягом 10 днів після початку занять на першому курсі і не сповістила навчальну частину про наявність поважних причин для цього;

c)      за невиконання навчального плану;

d)     за академічну неуспішність:

1.    у випадку одержання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок;

2.   у випадку одержання незадовільної оцінки з одного предмету після трьох спроб складання іспиту (заліку);

4.    у випадку якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;

e)    за грубе порушення встановлених цими Правилами норм поведінки   

1. появу на заняттях в навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

2. вчинення злочину, встановленого обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

3. вчинення адміністративного проступку, встановленого постановою органу, до компетенції якого входить накладання адміністративних стягнень, що набрала законної сили;

4. вчинення іншого правопорушення або аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі;

5. повторне протягом року порушення цих Правил після накладання дисциплінарного стягнення у вигляді догани.

f)         у випадку одержання незадовільної оцінки при складанні державного іспиту, захисту переддипломної практики, без поважних причин студенти відраховуються з училища, як такі, що закінчили теоретичний курс навчання;

g)        за пропуск занять без поважних причин в обсязі тижневого навантаження (36 годин).

h)        За одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або цих Правил.

i)        за невиконання умов контракту, в тому числі в частині оплати за навчання.

3.  Зауваження про недопустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку може бути застосовано до особи, яка навчається в ХБМФК керівником відповідного підрозділу. Винесення догани, відрахування особи, яка навчається в ХБМФК здійснюються директором або особою, уповноваженою директором.

4.  Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах ХБМК – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу; профорганізатори – органу відповідного профспілкового об'єднання.

5.  До застосування дисциплінарного стягнення керівник училища повинен зажадати від порушника дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови порушника дисципліни дати письмові пояснення складається відповідний акт.

6.  Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби порушника або перебування його у відпустці чи на канікулах.

7.  За кожне порушення дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

8.  Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі повідомляється порушнику під розписку.

9.    Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника або особи, яка навчається в коледжі, не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він (вона) вважається таким (ою), що не має дисциплінарного стягнення.

10.   Керівник коледжу має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

11.    Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в навчальних закладах на видному місці. З Правилами внутрішнього розпорядку ознайомлюються під розпис всі працівники при оформленні на роботу і студенти при вступі на навчання до ХБМФК.

12.    Правила діють на території коледжу, в тому числі у навчальних корпусах, бібліотеці, буфеті та гуртожитку ХБМФК.

 

Директор коледжу          І.М.Нагорний

Голова профкому           А.Л.Звездюк